Blog 2 Bhagavad Gita

Aangeboden
Idee

Mijn naam is Devanand Rambharose (Ayurvedisch Massage & Pancha Karma Therapist / Yoga docent). De komende tijd schrijf ik één keer per maand een blog waarin ik telkens een ander vers uit de Bhagavad Gita vertaal en toelicht. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen de kennis uit het antieke India en onze moderne maatschappij.

Ik deel deze kennis met u in de hoop dat het u tot nadenken aanspoort en dat deze kennis u zal helpen bij het bewust nemen van zuivere besluiten.

 BG 7.13:         tribhir guṇa-mayair bhāvair ebhiḥ sarvam idaḿ jagat

Misleid door de drie hoedanigheden [goedheid, hartstocht en onwetendheid], is de hele wereld onbekend met Mij, die verheven ben boven deze hoedanigheden en onuitputtelijk.

Toelichting:

 Elke activiteit is van nature Sattvic, Rajasic 0f Tamasic. Met ander woorden elke activiteit is het gevolg van een van de drie hoedanigheden. De totale materiele wereld is in de ban van deze drie hoedanigheiden. Alleen Shri Krishna staat boven deze hoedanigheden en is vrij van deze hoedanigheden. Zolang er maar een miniscuul deel van deze hoedanigheden in ons, in onze activiteiten aanwezig is, zullen we niet in staat zijn om deze Vorm van Shri Krishna te begrijpen. Daar waar deze drie hoedanigheden stoppen, daar begint Shri Krishna. Door deze drie hoedanigheden raken wij, bij gebrek aan kennis, gehecht en ontwikkelen we verlangens. Hoe kunnen we dan Shri Krishna bereiken als wij onder invloed van deze hoedanigheden verkeren?

Laten we nu eens kijken hoe wij een antwoord op deze vraag kunnen vinden en deze wijsheid in ons moderne dagelijkse leven kunnen toepassen. We weten dus dat de hele wereld onder de betovering is van de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Ook weten wij dat zij die verward zijn door deze drie hoedanigheden niet kunnen begrijpen dat de Allerhoogste Heer, Kṛiṣhṇa, boven deze materiële natuur verheven is.

Shri Krishna is ook synoniem voor de zuivere waarheid. Als we nu in plaats van Shri Krishna - de pure waarheid- lezen, dan kunnen we deze vers in ons moderne leven toepassen.

Elk levend wezen dat onder de invloed staat van de materiële natuur, heeft een bepaald type lichaam en ook bepaalde psychologische en biologische activiteiten die daarmee samengaan. Op grond van deze hoedanigheden was de samenleving in de oude India in de volgende 4 groepen ingedeeld.

De vier klassen van mensen die binnen de drie hoedanigheden van de materiële natuur functioneren zijn:

1* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid goedheid bevinden worden brāhmaṇa’s                                  ( Intellectuelen) genoemd.

2* Zij die zich zuiver in de hoedanigheid hartstocht bevinden worden kṣatriya’s ( De Politieke-, Wetgevende-, Rechterlijke macht, Defensie, Justitie en Politie) genoemd.

3* Zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden worden vaiśya’s                   ( Ondernemers ) genoemd.

4* En zij die compleet in onwetendheid zijn worden śūdra’s ( Werknemers in loondienst, Ongeschoolden ) genoemd.

En lager dan deze vier onderverdelingen vinden we de dieren uit het dierenrijk.

Maar deze indeling is niet rigide, integendeel het is erg flexibel en daarom ook niet blijvend. Afhankelijk van zijn activiteiten kan men individueel of als groep een ander groep ingaan. Als een brāhmaṇa, een kṣatriya, een vaiśya zich bezig houdt met criminaliteit dan zakt hij terug naar de groep van de onwetenden. Andersom is het ook zo dat als een onwetende gaat studeren en een intellectueel wordt dan stijgt hij naar de groep van de Brahmana.

In ons tijdelijke leven en zonder enig besef van wat we in een volgend leven zullen worden,

en dat we in de ban van de illusionerende energie zijn, identificeren we onszelf vanuit een lichamelijke levensopvatting met een bepaalde identiteit. Bijvoorbeeld wanneer we denken dat we Amerikaans, Indiaas,Russisch, Surinamers of Nederlanders zijn.

Het moet gezegd worden dat zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden, en zelfs ook degenen in goedheid, kunnen nooit achter de waarheid komen. Want meestal zijn ze verward door alle schoonheid, rijkdom, kennis, kracht en roem van de materiele wereld..

En als zelfs degenen die zich in goedheid bevinden dit niet kunnen begrijpen, hoeveel hoop is er dan voor degenen in hartstocht en onwetendheid? Het antwoord is dat alleen zij die deze drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn ontstegen en werkelijk bewust zijn, in staat zijn om een juiste oordeel te vormen-de waarheid te kennen.

De boodschap in dit vers voor de moderne mens is dat men vrij van emoties een activiteit moet beoordelen, om zo een zuiver conclusie te kunnen trekken. En om iets te bereiken moet men open minded zijn, met een puur hart de waarheid van het doel proberen te begrijpen. Want een doel kan alleen worden bereikt als de zuiverheid van het doel bekend is.

Stichting YogaShishya

 

 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren